Proje Hedefleri

B.M’e göre, bir insanın temel temizlik,içme suyu ve gıda ihtiyacını karşılaması için günlük olarak 20-50 litre temiz su ihtiyacı vardır ancak dünyada 894 milyon kişi bu yeterli miktara ulaşamamaktadır.Kullanılabilir su kaynaklarımız çok kısıtlıdır ve pek
çok tehlikeyle karşı karşıyadır.Projenin ana hedefleri,hedef gruplarda su ayak izini %10 azaltmak,su ayak izi, sürdürülebilir çevre ve iklim konularında farkındalık yaratmaktır.Alt hedefler ise,
-Avrupa gençlerinde çevre bilinci oluşturmak,
-Avrupa’daki okullar arasında işbirliği aktivitelerini teşvik ederek eğitimde kaliteyi geliştirmek,
-Ekip çalışması,sosyal ilişkiler,bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında öğrenci ve öğretmenlerin yetenek geliştirmelerine yardımcı olmak ve farklı ülkelerdeki öğrenci  ve öğretmenlere ortak bir konuda birlikte çalışma fırsatı sağlayarak yabancı dil
kullanımına imkan vermek,
 -Öğrencilerin,kendilerini ifade edebilecek ürünleri ortaya koymalarına imkân vererek özgüvenlerinin gelişmesine olanak sağlamak,
-Katılımcıların,ortaklık yapılan ülkelerin kültürlerini daha iyi öğrenme ve araştırma fırsatı edinmelerine, öğretmenlerin de mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine imkan sağlamaktır.
Projenin hedefleri AB'nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele öncelikleriyle yakından ilgilidir.Dünyanın kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve pandeminin ortaya çıkışı su tasarrufunun fark ettirilmesini gereklilik haline getirmiştir.Su kullanım
farkındalığı oluşturulması için alınabilecek en etkili ve kalıcı önlem bireylerin eğitilmesidir.Bu proje ile;
-Hedef gruba su ayak izini kavratarak su ayak izini %10 azaltmak
-Çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratmak,
-Suyun ne denli önemli olduğunu yerel ve Avrupa düzeyinde tanıtan bir yol sunmak, gerçekleştirmek istediğimiz sonuçlardır.
Su ayak izi,yalnızca üretici veya tüketici olarak kullandığımız suyu değil aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamıdır.Salgının başlangıcından itibaren daha çok su kullanıldığı ve çok fazla kişinin evlerinde kalarak
virüsten korunmak için su tüketimini artırdıkları tüm ortaklara yapılan anketlerle tespit edilmiştir.Okulumuzdaki eTwinning projesinden yola çıkarak yapılan bu proje ile,hedef gruplarında;
*Su ayak izi %10 azalacak,
*Su ayak izi ve çevreye duyarlılık konularında farkındalık ve çevre bilinci olusturulacak.
*Proje sonucunda,hedef gruplarımız sürdürülebilir doğa ve çevre konusunda bilgi sahibi olacak
*Yabancı dil becerileri ve yeşil becerileri gelişecek,
*Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalıkları oluşacak
*Öğretmenlerin problem çözme,yenilikçi ve yaratıcı düşünme ve dil becerileri gelişecek,
*Aileler daha az su tüketimini tercih edecekler ve su taraffu sağlanacak
Katılımcılar su ayak izini azaltmak için farkındalık kazanacaklardır.
Projemiz, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6 ile de ilgilidir(hedef:6.1-Herkes için temiz suya ve sağlığa uygun yaşam koşullarına sürdürülebilir erişimin sağlanması,6.3,6.4)